PAKIETY ŚWIĄTECZNE już dostępne!

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego healthproclinic.pl

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

Cieszę się, że obdarzyłeś nas zaufaniem i mam nadzieję, że nasze produkty pomogą Ci w codziennym budowaniu zdrowia.

c§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Health Pro Clinic dostępny pod adresem internetowym healthproclinic.pl, prowadzony jest przez Zuzanna Cybulska oraz Jakub Kozłowski prowadzących HEALTH PRO CLINIC SPÓŁKA z o.o. przy ul. Malinowej 17,  55-003 Nadolice Małe wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001053535, NIP: 896 162 87 03, REGON: 52 61 42 690 
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Health Pro Clinic spółka z o. o. przy ul. Malinowej 17,  55-003 Nadolice Małe wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001053535, NIP: 896 162 87 03, REGON: 52 61 42 690 
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym healthproclinic.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Malinowa 17,  55-003 Nadolice Małe 

Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@healthproclinic.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 731 981 057

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 97 1140 2004 0000 3702 8403 6584

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla , Opera, Interner Explorer, Microsoft Edge

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

§ 5  Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

 1. Dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
 2. Z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
 3. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności.
 4. Zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 5. Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

§ 7 Oferowane metody płatności

 1. W naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Przelewy24
 2. Dostępne metody płatności:

§ 8  Dostawa

 1. Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w sposób mailowy w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego.

§ 9 Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Produkty stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Produktów przysługują Sprzedawcy. Dotyczy to także osobistych praw autorskich, chyba że autorem nie jest Sprzedawca, w takim wypadku prawa te przysługują ich twórcy.
 3. Zakup Produktu nie powoduje nabycia ani przeniesienia na Kupującego żadnych autorskich praw majątkowych do Produktu. Kupujący może korzystać z egzemplarza wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową Produktu, jeśli jest to niezbędne do korzystania z Produktu.
 4. Kupującemu nie wolno w szczególności:

a. Zwielokrotniać Produktu lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej).

b. Wykorzystywać jego treści w celach komercyjnych.

c. Prezentować treści zawartych w Produkcie publicznie oraz jako swojej własności.

d. Ingerować w treść i zawartość w Produkcie.

e. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Produkt.

§ 10 Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

 1. Aby doszło do zawarcia umowy i realizacji zamówienia Kupujący zobowiązuje się stosować do zasad wynikających z Regulaminu oraz instrukcji zawartych na stronie Produktów.
 2. Zamówienia na Produkty przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą Formularza dostępnego na stronie Serwisu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza i podanie prawdziwych danych.
 3. Zamówienia można składać 24h na dobę.
 4. Ceny Produktów prezentowanych na stronie Serwisu podane są w polskich złotych. Cena podana przy Produktach jest wiążąca od chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
 5. Aby umowa była zawarta, konieczna jest akceptacja Regulaminu na stronie Formularza oraz zatwierdzenie oświadczenia woli przyciskiem „Zamawiam”.
 6. Zawarcie umowy następuje w chwili otrzymania przez Kupującego na pocztę e-mail potwierdzenia zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu płatności za produkt oraz zaksięgowaniu jej na koncie Sprzedawcy.
 8. Zakupiony Produkt zostaje udostępniony Kupującemu jako załącznik w mailu, dopiero po zawarciu umowy, maksymalnie w ciągu 5 dni od momentu zaksięgowania opłaty za Produkt na koncie Sprzedawcy.
 9. Wszelkie koszty poniesione przy przelewach bankowych obciążają Kupującego.
 10. Jedyną dostępną formą płatności jest przelew bankowy.
 11. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy równowartości Ceny zamówionego Produktu.
 12. Kupujący, który chce otrzymać fakturę, zobowiązany jest podać prawidłowo wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane do faktury we właściwych polach Formularza.
 13. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez kupującego treści Regulaminu.
 14. Poprzez wypełnienie Formularza, Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Health Pro Clinic spółka z o.o.
 15. Poprzez wypełnienie Formularza, Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę, na otrzymywanie od Serwisu wiadomości o charakterze informacyjno-reklamowym drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres e-mail.

§ 11 Reklamacje

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

h. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

g. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

7. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy sprzedaży na adres – e-mail biuro@healthproclinic.pl.
W złożonej reklamacji powinny znajdować się następujące informacje:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego
numer zamówienia lub datę zawarcia Umowy sprzedażowej
przedmiot reklamacji oraz informacje dotyczące okoliczności reklamacji
Sprzedający rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wiadomści w prawidłowej formie. W przypadku braku informacji Sprzedający poprosi o uzupełnienie informacji.
Odpowiedź na reklamację jest wysyłana poprzez e-mail lub pocztą tradycyjną na adres wskazany przez Kupującego. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji pieniądze zostaną odesłane na konto na numer rachunku bankowego z którego dokonano zapłaty.

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna-sprzedaży.
 3. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

a. prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;

b. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;

c. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy

Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością

Portalu;

d. dobrowolności podania danych.

4. Sprzedawca oświadcza, że udostępnione dane posłużą jedynie do obsługi klienta i realizacji zamówień. Nie zostaną udostępnione innym podmiotom do celów komercyjnych.

§ 13 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:

a. niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje;

b. braku możliwości dostępu do Serwisu lub Formularza wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy

niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Serwisu przez podmiot świadczący usługi

telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe;

c. siły wyższej;

d. awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego.

e. niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Serwisu lub Formularza.

f. błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów

internetowych, jak i w oprogramowaniu Serwisu lub Formularza.

g. niewłaściwego korzystania z Serwisu lub Formularza przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Serwisie.

h. przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.

i. złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników Internetu czy korzystających z Serwisu.

j. naruszenia innych postanowień Regulaminu, prawa lub zasad wskazanych w Serwisie przez Kupującego.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Serwisu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej:

healthproclinic.pl w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji postanowień Regulaminu Kupujący powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Sprzedawcy na maila kontaktowego wskazanego w § 1 pkt. 1 Regulaminu.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: akademia-diety.pl. Zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających stosuje się przepisy poprzednio obowiązujące.
 2. Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.
 3. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych

wynikających z umów zawieranych z Kupującym właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania

Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem – wówczas właściwy jest sąd wedle właściwości

ogólnej.

 1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w pkt.

4 przysługuje Kupującemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 1. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa Produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-385 kodeksu cywilnego.
 2. Do korzystania z Portalu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów sprzedaży Produktów – przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin sprzedaży produktów w healthproclinic.pl wchodzi w życie z dniem 1.11.2023 r.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu